29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk'e ağır hakaretlerde bulunan Fatih Tezcan hakkında peş peşe suç duyuruları

Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk hakkında Twitter'da ağır ifadeler kullanan AKP'li Fatih Tezcan hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Tezcan, Atatürk hakkında “‘Cumhuriyet’i getiriyorum’ yalanıyla başa geçtikten sonra Devlet ve Millet düşmanlarına verdiği sözlerin gereği olarak 15 sene Cumhur’dan kaçan, Millet’in Egemenliği’nden rakı bardaklarına sığınan bir İslâm Düşmanını, 3 kuruş için tepenize oturtmaya değer miydi...” ifadelerini kullanmıştı.

Suç duyurusunda bulunan Ankara Barosu, "Şüpheli hakkında twitter hesabında yapmış olduğu paylaşım nedeniyle soruşturma yapılarak kamu davası açılmasını" talep etti.

Baro şikayet dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Yenişafak gazetesinde Cumhuriyetimizin 96 yılının kutlandığı 29.10.2019 günü sürmanşette yer alan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün resminin yer alması üzerine; aynı gün şüpheli twitterda @fatihtezcan kullanıcı adlı hesabı üzerinden;

“Cumhuriyet’i getiriyorum” yalanıyla başa geçtikten sonra Devlet ve Millet düşmanlarına verdiği sözlerin gereği olarak 15 sene Cumhur’dan kaçan, Millet’in Egemenliği’nden rakı bardaklarına sığınan bir İslam Düşmanını, 3 kuruş için tepenize oturtmaya değer miydi…@yenisafak” şeklinde paylaşım yapmıştır.

Yukarıda bahse konu tweet ile Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk “halka yalan söyleyen, devlet ve millet düşmanlarının işbirlikçisi ve İslam düşmanı” bir kişi olarak nitelendirilmiştir. Bu paylaşımın 5816 sayılı Kanuna muhalefet teşkil etmektedir. Konunun Sayın Savcılıkça değerlendirilerek şüphelinin cezalandırılması için iş bu şikayetimizin kabulü ile gerekli soruşturma yapılarak kamu davası açılmasını talep etmekteyiz.

1- Şüphelinin paylaşımının Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. yılının kuruluşunun kutlanması amacıyla ulusal basına verilen reklamda yer alan Atatürk resmi dolayısıyla doğrudan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik düşünce açıklamasını aşan, Atamızın şahsına yönelik hakaret içeren ifadelerden oluştuğu ortadadır. Şüphelinin eylemi 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunu’nun 1. ve 2. maddesini ihlal etmektedir.

5816 sayılı Atatürk Aleyhine işlenen Suçlar Hakkında Kanunu’nu;

“Madde 1 – Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.
Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.
Madde 2 – Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır.
Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.
Madde 3 – Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re'sen takibat yapılır.
Madde 4 – Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 5 – Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür.” hükümlerini içermektedir.

2- Şüpheli şikayete konu paylaşımı ile düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin sınırları dışına çıkarak, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e iftira ederek, O’nu “yalancı”, “İslam düşmanı” gibi yakıştırmalara maruz bırakarak, manevi hatırasına hakaret etmiştir. Anayasamızın 26. maddesinde düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ile bu hürriyetin sınırları hakkında düzenleme yapılmıştır.

MADDE 26 - Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir.
Bu hürriyetlerin kullanılması, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir.
Haber ve düşünceleri yayma araçlarının kullanılmasına ilişkin düzenleyici hükümler, bunların yayımını engellememek kaydıyla, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin sınırlanması sayılmaz.”

3- Anayasanın 2,13,14 ve 26/2 maddeleri AİHS’nin 10/2. ve 17. maddeleri ile birlikte değerlendirildiğinde, hürriyetlerin demokratik bir toplumda, zorunlu tedbirler niteliğinde olarak, ulusal güvenlik, toprak bütünlüğü, kamu güvenliği ve düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın, ahlakın, başkalarının şöhret ve haklarının korunması, gizli kalması gereken haberlerin yayılmasına engel olunması veya yargı gücünün otorite veya tarafsızlığın korunması için kanunla öngörülen bazı biçim koşullarına, sınırlamalara ve yaptırımlara tabii tutulacağı açıktır.

İftira, küfür, onur, şeref ve saygınlığı zedeleyici söz ve beyanlar, müstehcen içerikli söz, yazı, resim ve açıklamalar, nefret, ayrımcılık, düşmanlık yaratmaya yönelik bulunan ifadeler, düşünce özgürlüğü ve ifade hürriyeti bağlamında hukuki koruma görmemekte, suç sayılmak suretiyle cezai yaptırımlara bağlanmaktadır.

Yukarıda arz ve izah edilen ve re’sen tespit olunacak nedenlerle; şüphelinin eyleminin 5816 sayılı Kanuna muhalefet içermesi nedeniyle şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz."

GÖREV TÜRK ADALETİNDE

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, "Atatürk’e hakarete sessiz kalmadık. O şahısla ilgili suç duyurusunda bulundum. Görev Türk adaletinde. Takipçisiyiz" dedi.

Koncuk'un suç duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

SUÇ​​​​: 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun m.1, Türkiye Cumhuriyetini Devletini Aşağılama (TCK m.301/1), Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik (TCK 216/1)
SUÇ TARİHİ​ : 29.10.2019
AÇIKLAMALAR :
1. Şikâyet edilen Fatih TEZCAN, 29 Ekim 2019 tarihinde sosyal medya sitesi olan Twitter hesabı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devletine, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal ATATÜRK’ün hatırasına yönelik alenen hakaret içerikli paylaşımlarda bulunmuştur. Şikayet edilen Fatih TEZCAN söz konusu twitinde;
- “Cumhuriyet’i getiriyorum” yalanıyla başa geçtikten sonra Devlet ve Millet düşmanlarına verdiği sözlerin gereği olarak 15 sene Cumhur’dan kaçan, Millet’in Egemenliği’nden rakı bardaklarına sığınan bir İslam Düşmanını,”
Şeklinde paylaşımda bulunmuştur.
2. TCK 301/1 maddesinde; “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”hükmü amirdir.
Şikayet edilen Fatih TEZCAN, yukarıda belirtilen paylaşımı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılayarak rakı bardağında kurulmuş bir devlet olarak nitelemiştir. Şikayet edilen Fatih TEZCAN’ın, işbu paylaşımları ile, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunun meşruluğunu tartışılır hale getirerek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve Atatürk’ü alenen aşağıladığı açıkça ortadadır.
3. 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’un 1.maddesinde; “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” ile 2. maddesinde; “Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasıyla işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır.”şeklinde düzenlenmiştir.
Şikayet edilen Fatih TEZCAN, yukarıda da belirtildiği üzere, Atatürk’ü millet egemenliğinden kaçan, alkolik ve İslam düşmanı olarak tanımlayarak açıkça Milli Mücadelenin kahramanı olan Atatürk’ü aşağılamaktadır. Şikayet edilenin söz konusu paylaşımları ile Türk toplumunun duygularına ve ortak değerlerine zarar verici nitelikte Atatürk’ün manevi hatırasına alenen hakaret ettiği de tartışmasızdır.
Kaldı ki, şüpheli Fatih TEZCAN, şikayet konu paylaşımları gazeteci/yazar kimliğiyle sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiğinden, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’un 2.maddesi gereği söz konusu suç basın vasıtasıyla işlenmiştir.

4. Aynı zamanda şüpheli yapmış olduğu paylaşımı ile, twitter hesabından kendisini takip eden, kendisi gibi düşünen kesimi, Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Atatürk’ü seven Türk halkı aleyhine alenen kin ve düşmanlığa tahrik etmiştir. Ayrıca şüpheli paylaşımında Atatürk’ü İslam düşmanı olarak nitelemiş olup bu ifadesi ile halk arasında kin ve nefret aşılamıştır. Bu durum kamu barışını bozmaya elverişli ve telafisi mümkün olmayan toplumsal sorunlara yol açabilecek mahiyettedir.
5. Müvekkil İsmail KONCUK 2011-2018 yılları arasında Türk Eğitim Sendikası Başkanlığı ile Kamu-Sen Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve bu görevinden 26.03.2018 tarihinde emekli olmuştur. Müvekkil daha sonra İyi Parti’ye üye olmuş ve İyi Parti’nin 01.04.2018 tarihli kongresinde önce Genel İdare Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Bir süre sonra da müvekkil Genel Kurul Başkan yardımcısı olmuş, ardından da Adana Milletvekili seçilmiştir. Yıllardır devleti için hizmet veren ve bugün TBMM Adana Milletvekili olan müvekkil, Türkiye Cumhuriyetine, devletin kurucusu olan Atatürk’e, Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına gönülden bağlıdır. Müvekkil, şikayet edilen Fatih TEZCAN tarafından Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk hakkında yapılan hakaret içerikli söz konusu paylaşımlardan son derece rahatsız olmuştur. Bu nedenle, müvekkil kendi adına ve TBMM’de temsil ettiği Türk Milleti adına işbu suç duyusunda bulunma zarureti hasıl olmuştur.
HUKUKİ NEDENLER​: TCK m.301, TCK m.216, 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat
DELİLLER​​​: Fatih TEZCAN isimli şahsın attığı twitin çıktıları.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, Fatih TEZCAN hakkında 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun ve TCK’nın ilgili maddelerinden dolayı cezalandırılması talebi ile ceza davası açılmasını saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz 30.10.2019


 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.